top of page
Banner Baby.jpg

Beetje saai, maar wel belangrijk

Kerst fotografie

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Fleur van Dinteren, handelt onder de naam: Foto Fleur

 

Bij het boeken van een (mini) fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Foto Fleur. Deze zijn hieronder na te lezen.
Bij het aangaan van een samenwerking met Foto Fleur gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Gegevens fotograaf

Website:  www.fotofleur.nl
Telefoon : +31 (0)6 51226266

Bij het maken van een afspraak bij Foto Fleur gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Foto Fleur. De foto’s op www.fotofleur.nl en aanverwante Social Media kanalen mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Fleur van Dinteren. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Foto Fleur. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.

 • Foto Fleur stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, enz.

 • Foto Fleur kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 • Foto Fleur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 • Foto Fleur doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 • Foto Fleur behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

 • Achteraf kan er geen beroep op Foto Fleur worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, geef dit dan direct aan. Dat geeft Foto Fleur namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 • Foto Fleur zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. Foto Fleur selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.

 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren.

 • Foto Fleur levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 45,00 per uur inclusief BTW.

 • Foto Fleur is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.


2. Auteursrechten van de foto’s

 • De klant geeft Foto Fleur toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email kenbaar te maken. 

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Foto Fleur. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over originele foto.

 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Foto Fleur.

 • Vermeld altijd Foto Fleur bij het plaatsen van een foto.

 • Foto Fleur levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.


3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 • De (koop)prijs luidt in euro’s.

 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Foto Fleur.

 • De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Foto Fleur aan te wijzen rekening.

 • Foto Fleur is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.


4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.

 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Foto Fleur. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Tot een maand voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. 

  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.

 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. Het kan bij een newbornshoot voorkomen dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dit is ook een geldige reden.

 • Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is Foto Fleur niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Foto Fleur geen invloed kan uitoefenen en waardoor Foto Fleur niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 • Foto Fleur is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Foto Fleur zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Foto Fleur niet verplicht vervanging te regelen.

 • Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. Ben je te laat voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage, namelijk:

 • Voor een Newbornshoot geldt het volgende:

  • 0 - 30 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan. 

  • Meer dan een half uur te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggaven van de betaalde opnamekosten. 

 • Voor een Baby/Cakesmash of Spaghettismash shoot geldt het volgende:

  • 0 - 15 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan. 

  • Meer dan een 15 minuten te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggave van de betaalde opnamekosten. 

5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 • De leverdatum van de digitale cadeaubon (webpagina) geldt als uitgiftedatum.

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

 

6. Privacy & persoonsgegevens

Foto Fleur zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacy verklaring van Foto Fleur is van toepassing.

7. Aansprakelijkheid

Foto Fleur is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Foto Fleur is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. 

bottom of page